Obchodní Podmínky

pro klienty, č. 1/2020 ze dne 1. ledna 2020

Optimist Czech s.r.o., IČO: 07379633, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300088 („Optimist“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, příkazní smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy, na jejímž základě společnost Optimist příslušnému klientovi (dále jen „Klient“, Optimist a Klient společně dále jen „Smluvní strany“) poskytuje služby v oblasti marketingu a reklamy (dále jen „Smlouva“).
 2. Tyto Obchodní podmínky se stávají pro Smluvní strany závaznými okamžikem vzniku Smlouvy, je-li při uzavření Smlouvy na ně výslovně odkázáno. V případě uzavření druhé a další Smlouvy mezi Smluvními stranami se tyto Obchodní podmínky stávají součásti takových dalších Smluv i pokud na ně nebylo opakovaně odkázáno. Je-li Smlouva smlouvou rámcovou, tyto Obchodní podmínky jsou podle potřeby součástí rámcové smlouvy, i dílčích smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy. V případě rozporu mezi Smluvními stranami sjednaným obsahem Smlouvy a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ujednání Smluvními stranami výslovně sjednaná.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti Optimist. Společnost Optimist je oprávněna Obchodní podmínky podle svého volného uvážení změnit, nahradit novými, či zrušit. Závazek založený Smlouvou se však až do svého zániku řídí Obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření Smlouvy. Změněné nebo nové Obchodní podmínky se uplatní pouze pokud společnost Optimist Klienta na změnu či nahrazení Obchodních podmínek výslovně upozorní. Následně se obdobně uplatní odst. 2 věta druhá tohoto článku.
 4. Smlouva a tyto Obchodní podmínky se řídí a budou vykládány podle právního řádu České republiky. Spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodne věcně příslušný soud s místní příslušností pro obvod, v němž se ke dni podání návrhu, jímž se zahajuje řízení nachází sídlo společnosti Optimist.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy je povinnost společnosti Optimist poskytnout Klientovi plnění v oblasti marketingu nebo reklamy specifikované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“), předat Dílo Klientovi, a umožnit Klientovi s Dílem nakládat. Předmětem Smlouvy je dále povinnost Klienta Dílo od společnosti Optimist převzít, užívat ho v souladu se Smlouvou a společnosti Optimist za Dílo zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě.
 2. Dílo může být jak hmotným dílem, tak nehmotným dílem, nebo poskytnutím služeb. Hmotné Dílo je určeno vždy jednoznačně (např. počtem rozmnoženin), v pochybnostech se tak jedná vždy o nehmotné Dílo. Předmětem téže Smlouvy může být i víc Děl stejného nebo různého charakteru (hmotné, nehmotné nebo služba).

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem
  1. podepsání písemného vyhotovení Smlouvy oběma Smluvními stranami, neodloží-li ujednání Smlouvy okamžik uzavření Smlouvy na pozdější dobu; nebo
  2. přijetím nabídky společnosti Optimist ze strany Klienta.
 2. Za společnost Optimist může nabídku s hodnotou plnění nepřesahující 20 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně učinit zaměstnanec společnosti Optimist v příslušné věci s Klientem jednající. Nabídku s hodnotou plnění nad 20 000 EUR je za společnost Optimist oprávněn učinit člen statutárního orgánu společnosti Optimist.
 3. Nabídku lze přijmout verbálně při osobním jednání, telefonicky, emailem nebo textovou zprávou. V pochybnostech ohledně obsahu Smlouvy jsou rozhodující údaje obsažené v nabídce učiněné ze strany společnosti Optimist. Má-li Klient pochybnosti o obsahu Smlouvy, je povinen neprodleně společnost Optimist požádat o písemné potvrzení podmínek Smlouvy. Porušení této povinnosti jde k tíži Klienta.
 4. Předchází-li nabídce společnosti Optimist objednávka Klienta jednoznačně a prokazatelně zachycená v písemné nebo elektronické podobě, vznikne Smlouva i potvrzením takové objednávky ze strany společnosti Optimist. Ustanovení těchto Obchodních podmínek o učinění nabídky se přiměřeně použijí i pro potvrzení objednávky.
 5. Pokud Smlouva nestanovuje termín dodání Díla, je společnost Optimist Dílo povinna dodat v přiměřené lhůtě po výzvě Klienta. Pokud Smlouva nestanovuje cenu Díla, určí se cena jako cena obvyklá. Upozornila-li společnost Optimist Klienta na nezbytnost víceprací bez zbytečného odkladu poté, co nezbytnost víceprací zjistila, je oprávněna vícepráce účtovat, pokud Klient jejich provedení okamžitě po upozornění neodmítl.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

 1. Společnost Optimist je povinna Dílo provést na své náklady a na své nebezpečí. Společnost Optimist je vždy povinna provádět Dílo s náležitou péčí. Společnost Optimist je dle svého uvážení oprávněna k provedení Díla využít i jiných, k tomu řádně kvalifikovaných osob (dále jen „Subdodavatel“). Při výběru případného Subdodavatele je společnost Optimist povinna postupovat s náležitou péčí. I v případě provádění Díla prostřednictvím Subdodavatele společnost Optimist za provedení Díla odpovídá, jako by Dílo prováděla sama společnost Optimist.
 2. Společnost Optimist provádí Dílo samostatně a v zájmu Klienta, přičemž obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Je však povinna řídit se pokyny Klienta. Na pokyn, který je zřejmě nesprávný nebo v souvislosti s prováděním Díla nevhodný je povinna společnost Optimist Klienta neprodleně upozornit. Společnost Optimist bude poskytovat v souladu se zřejmě nesprávným pokynem pouze pokud tento postup společnosti Optimist Klient výslovně potvrdí. V průběhu provádění Díla společnost Optimist zpravidla průběžně Klienta seznamuje s postupnými pracovními podobami Díla, které jsou po schválení nebo sdělení připomínek ze strany Klienta podkladem pro dokončení Díla.
 3. Klient je oprávněn v průběhu provádění Díla a kdykoliv před jeho dodáním změnit zadání Díla. Dodatečné náklady na provedení Díla podle změněného zadání s tím související v takovém případě nese Klient. Optimist obdrží platbu za všechny dosud vzniklé poplatky a náklady, pokud Klient Dílo ukončí před dokončením.
 4. Klient je povinen společnosti Optimist při provádění Díla poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Klient je zejména povinen na žádost společnosti Optimist schválit předloženou pracovní podobu Díla nebo k předložené pracovní podobě Díla sdělit společnosti Optimist připomínky. Nesdělí-li Klient společnosti Optimist připomínky bez zbytečného odkladu, případná škoda tím vzniklá, zejména náklady případných víceprací jdou k tíži Klienta. Klient je dále povinen společnosti Optimist povinen poskytnout veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla, které má Klient k dispozici. Jsou-li takové podklady předmětem autorského práva, je Klient povinen ve prospěch společnosti Optimist bezúplatně postoupit práva výkonu autorských práv nebo udělit bezúplatnou licenci k výkonu autorských práv v rozsahu nezbytném pro to, aby společnost Optimist mohla řádně splnit Smlouvu.

V. DODÁNÍ DÍLA

 1. S přihlédnutím k povaze Díla je místo plnění, tj. místo předání a převzetí Díla, oprávněna vybrat společnost Optimist. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo k Dílu na Klienta přechází předáním Díla Klientovi.
 2. Nehmotné Dílo je společnost Optimist povinna předat Klientovi ve formě sjednané Smlouvou, jinak v elektronické podobě v běžně používaném elektronickém formátu pro příslušný druh Díla (např. AI, PDF, PSD, EPS, JPG, GIF, TIF, PNG, PPT, WAW, AIFF), případně v jiném formátu vyžadovaném speciální povahou Díla.
 3. Společně s Dílem společnost Optimist Klientovi předá veškerou s Dílem související dokumentaci a další hmotné a nehmotné podklady Dodavatelem nezbytné pro užívání Díla (dále jen „Dokumentace“). Nehmotnou Dokumentaci společnosti Optimist předá Klientovi ve formě sjednané Smlouvou, jinak v elektronické podobě v běžně používaném elektronickém formátu pro příslušný druh Dokumentace (v případě textových dokumentů např. TXT, RTF, DOC, PPT, PDF a v případě obrázků JPG, GIF, BMP).
 4. Je-li Dílo autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), společnost Optimist s předáním Díla Klientovi na Klienta v nezbytném rozsahu bezúplatně postoupí právo výkonu majetkových autorských práv k Dílu nebo Klientovi udělí bezúplatnou licenci k výkonu majetkových autorských práv. Ustanovení přechozí věty se přiměřeně použije i na Dokumentaci.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient je povinen společnosti Optimist zaplatit cenu Díla a společnost Optimist je na Dílo povinna vystavit daňový doklad. Společnost Optimist je oprávněna požadovat zálohu na cenu Díla před zahájením jeho provádění až do výše 50 % celkové odhadované ceny Díla. Cena díla, resp. její doplatek je splatný do 15 dnů od předání Díla.
 2. V případě, že provádění Díla bude trvat víc než 2 měsíce nebo v případě, že Dílem je průběžně poskytovaná služba je společnost Optimist oprávněna požadovat průběžné placení ceny Díla v měsíčních platbách. Výše měsíční platby v takovém případě odpovídá ceně prací na Dílu provedených v příslušném měsíci. Měsíční platba za příslušný měsíc je splatná do 15 dne následujícího měsíce.
 3. Klient je povinen cenu Díla uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený ze strany společnosti Optimist. Okamžikem zaplacení ceny se rozumí okamžik připsání peněz na určený bankovní účet. Je-li Klient v prodlení s úhradou ceny Díla společnost Optimist je oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Klient je povinen při předání Díla Dílo pečlivě zkontrolovat a prověřit, zda Dílo nevykazuje vady. Případné vady Díla je Klient povinen u společnosti Optimist uplatnit okamžitě po předání Díla. Neučiní-li tak, jeho právo z vadného plnění k příslušné vadě zaniká. Stejně tak zaniká právo z vadného plnění k vadě, kterou klient nezjistil při předání Díla v důsledku porušení své povinnosti Dílo při předání pečlivě zkontrolovat a prověřit.
 2. Klient je právo z případné vady Díla povinen u společnosti Optimist uplatnit písemně, přičemž takové písemné uplatnění vady musí obsahovat popis v čem vada spočívá. Je-li uplatnění vady opodstatněné, společnost Optimist je povinna vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Není-li vadu možné odstranit, je společnost Optimist povinna Klientovi poskytnout přiměřenou slevu z ceny Díla.
 3. Klient je povinen vadu uplatnit neprodleně poté co se projevila. Neučiní-li tak, je povinen nahradit případnou škodu tím vzniklou. Práva z vadného plnění nelze uplatnit po uplynutí 6 měsíců od předání Díla.

VIII. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A MLČENLIVOST

 1. Veškeré skutečnosti uvedené ve Smlouvě či spojené se Smlouvou či skutečnosti, informace a know-how, které se Klient od společnosti Optimist dozví při plnění Smlouvy, pokud nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím společnosti Optimist a Klient je o nich povinen zachovávat mlčenlivost.
 2. Společnost Optimist je oprávněna Klienta požádat o svolení užití jeho obchodního jména, značky, loga případně jiného označení za účelem jeho použití jakožto reference. Klient v takovém případě souhlas s použitím označení udělí, ledaže existuje důležitý důvod pro to, aby Klient takový souhlas neudělil.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Nesdělí si Smluvní strany jiné adresy pro doručování, je adresou pro doručování příslušné Smluvní straně adresa jejího sídla.
 2. V případě, že by kterákoliv Smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv kontaktní osobu, neprodleně to písemně oznámí druhé Smluvní straně.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy stane nebo bude shledáno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
 2. Následující práva a povinnosti vycházející z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy platí neomezeně i v případě ukončení nebo zániku smluvního vztahu, a to z jakéhokoliv důvodu:
  1. ustanovení o ochraně obchodního tajemství;
  2. volba rozhodného práva a příslušnosti soudů; a
  3. ustanovení o doručování.