Obchodní Podmínky

pro dodavatele , č. 1/2019 ze dne 1. září 2019

Optimist Czech s.r.o., IČO: 07379633, se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300088 („Optimist“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, na dodávku služeb, na dodávku prací, licenční smlouvy nebo jiné smluvy, na jejímž základě příslušný dodavatel (dále jen „Dodavatel“, Optimist a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“) společnosti Optimist dodává vizuální, zvukové, literární, technické nebo digitální prvky (např. fotografie, audio a video záznamy, ilustrace, typografie a kaligrafie, layout, text, web design, web development, UX/UI design, apod.) pro tvůrčí činnost společnosti Optimist (dále jen „Smlouva“).
 2. Tyto Obchodní podmínky se stávají pro Smluvní strany závaznými okamžikem vzniku Smlouvy, je-li při uzavření Smlouvy na ně výslovně odkázáno. V případě uzavření druhé a další Smlouvy mezi Smluvními stranami se tyto Obchodní podmínky stávají součásti takových dalších Smluv i pokud na ně nebylo opakovaně odkázáno. Je-li Smlouva smlouvou rámcovou, tyto Obchodní podmínky jsou podle potřeby součástí rámcové smlouvy, a i dílčích smluv rámcovou smlouvu provádějících. Součástí Smlouvy nejsou a Smlouva se neřídí obchodními podmínkami Dodavatele, ani žádnými jinými obchodními podmínkami, ledaže s tím společnost Optimist výslovně a prokazatelně souhlasila. V případě rozporu mezi Smluvními stranami sjednaným obsahem Smlouvy a těmito Obchodními podmínkami však mají přednost ujednání Smluvními stranami výslovně sjednaná.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti Optimist nebo jsou Dodavateli zpřístupněny jiným vhodným způsobem. Společnost Optimist je oprávněna Obchodní podmínky podle svého volného uvážení změnit, nahradit novými, či zrušit. Závazek založený Smlouvou se však až do svého zániku řídí Obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
 4. Smlouva a tyto Obchodní podmínky se řídí a budou vykládány podle právního řádu České republiky. Spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodne věcně příslušný soud s místní příslušností pro obvod, v němž se ke dni podání návrhu, jímž se zahajuje řízení nachází sídlo společnosti Optimist.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy je povinnost Dodavatele provést pro společnost Optimist dílo specifikované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“), předat Dílo společnosti Optimist, umožnit společnosti Optimist s Dílem nakládat a pro případ, že Dílo je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“) pro společnost Optimist zajistit, že v celém požadovaném rozsahu bude oprávněna vykonávat práva k Dílu jakožto autorskému dílu.
 2. Dílo může být jak hmotným dílem, tak nehmotným dílem, nebo poskytnutím služeb. Hmotné Dílo je určeno vždy jednoznačně (např. počtem rozmnoženin), v pochybnostech se tak jedná vždy o nehmotné Dílo. Předmětem téže Smlouvy může být i víc Děl stejného nebo různého charakteru (hmotné, nehmotné nebo služba).

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem
  1. podepsání písemného vyhotovení Smlouvy oběma Smluvními stranami, neodloží-li ujednání Smlouvy okamžik uzavření Smlouvy na pozdější dobu; nebo
  2. přijetím nabídky Dodavatele ze strany společnosti Optimist.
 2. Za společnost Optimist může nabídku Dodavatele s hodnotou plnění nepřesahující 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně přijmout zaměstnanec společnosti Optimist v příslušné věci s Dodavatelem jednající. Nabídku s hodnotou plnění nad 10 000 EUR je za společnost Optimist oprávněn přijmout člen statutárního orgánu společnosti Optimist.
 3. Nabídku lze přijmout verbálně při osobním jednání, telefonicky, emailem nebo textovou zprávou. V pochybnostech ohledně obsahu Smlouvy je za předpokladu, že se společnost Optimist neodchýlila z mezí předpokládaných § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, jsou rozhodující údaje obsažené v přijetí nabídky ze strany společnosti Optimist. Má-li Dodavatel pochybnosti o obsahu Smlouvy, je povinen neprodleně společnost Optimist požádat o písemné potvrzení podmínek Smlouvy. Porušení této povinnosti jde k tíži Dodavatele.
 4. Předchází-li nabídce Dodavatele objednávka společnosti Optimist jednoznačně a prokazatelně zachycená v písemné nebo elektronické podobě, vznikne Smlouva i potvrzením takové objednávky Dodavatelem. Dodavatel však není v přijetí objednávky oprávněn odchýlit se od podmínek objednávky. Učiní-li tak, a to i ve věci nepodstatné záležitosti, je takové přijetí objednávky nabídkou, která podléhá přijetí ze strany společnosti Optimist.
 5. Pokud Smlouva nestanovuje termín dodání Díla, je Dodavatel Dílo povinen dodat v přiměřené lhůtě po výzvě společnosti Optimist. Pokud Smlouva nestanovuje cenu Díla, určí se cena jako cena obvyklá. K účtování víceprací je Dodavatel oprávněn pouze s předchozím souhlasem společnosti Optimist, uděleným poté, co Dodavatel společnost Optimist na nezbytnost víceprací v dostatečném časovém předstihu upozornil.

IV. DODÁNÍ DÍLA

 1. Dodavatel je povinen Dílo provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí. Dodavatel je vždy povinen provádět Dílo s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností. Dodavatel zpravidla provádí dílo osobně a výlučně podle svých osobních idejí, přičemž osobním provedením, nevymínila-li si společnost Optimist něco jiného (např. provedení Díla konkrétní osobou) je i provedení díla prostřednictvím, k tomu řádně kvalifikovaných zaměstnanců Dodavatele. Dodavatel je oprávněn k provedení díla využít i jiných, k tomu řádně kvalifikovaných osob (dále jen „Subdodavatel“), není-li z povahy Díla nezbytné, aby provedl Dílo osobně, nebo nevymínila-li si společnost Optimist osobní provedení Díla. Společnost Optimist je oprávněna vymínit si osobní provedení Díla Dodavatelem i kdykoliv po uzavření a v průběhu plnění Smlouvy. Při výběru případného Subdodavatele je Dodavatel povinen postupovat s odbornou péčí. I v případě provádění Díla prostřednictvím Subdodavatele Dodavatel za provedení Díla odpovídá, jako by Dílo prováděl osobně. Na výzvu společnosti Optimist je Dodavatel povinen nejpozději následující pracovní den po doručení takové výzvy společnosti Optimist sdělit totožnost všech Subdodavatelů zapojených do provádění Díla. V případě, že Optimist odmítne účast Subdodavatele na provádění Díla je Dodavatel povinen okamžitě zajistit, že účast takového Subdodavatele na provádění Díla bude okamžitě ukončena.
 2. Dodavatel je vždy povinen provádět Dílo s odbornou péčí, samostatně a v zájmu společnosti Optimist, přičemž obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Je však povinen řídit se pokyny společnosti Optimist. Na pokyn, který je zřejmě nesprávný nebo v souvislosti s prováděním Díla nevhodný je povinen Dodavatel společnost Optimist neprodleně upozornit. Dodavatel bude poskytovat v souladu se zřejmě nesprávným pokynem pouze pokud tento postup společnost Optimist Dodavateli výslovně potvrdí. V případě, že Dodavatel k provádění Díla využije prostředku, pomůcky, či vybavení společnosti Optimist, je povinen takový prostředek, pomůcku či vybavení společnosti Optimist vrátit společně s předáním Díla. Dodavatel je povinen společnost Optimist o provádění Díla průběžně informovat, např. formou projednání a jednotlivých pracovních podob Díla, které jsou po schválení ze strany společnosti Optimist podkladem pro dokončení Díla. Na žádost společnosti Optimist je Dodavatel kdykoliv povinen společnosti Optimist umožnit prohlídku a kontrolu Díla v jeho stavu rozpracovanosti.
 3. Společnost Optimist je oprávněna v průběhu provádění Díla a kdykoliv před jeho dodáním změnit zadání Díla. Pokud by taková změna zadání měla za následek nezbytnost úpravy ceny nebo data dodání, Smluvní strany jsou povinné v dobré víře sjednat takové změny.
 4. S přihlédnutím k povaze Díla je místo plnění oprávněn vybrat Dodavatel. Jedná-li se však o hmotné Dílo, je místem plnění adresa sídla společnosti Optimist, neurčí-li společnost Optimist jinou adresu. Náklady přepravy Díla na takovou adresu nese Dodavatel. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo k Dílu na společnost Optimist přechází až převzetím Díla od přepravce.
 5. Nehmotné Dílo je Dodavatel povinen předat společnosti Optimist ve formě sjednané Smlouvou, jinak v elektronické podobě v běžně používaném elektronickém formátu pro příslušný druh Díla (např. AI, PDF, PSD, EPS, JPG, GIF, TIF, PNG, PPT, WAW, AIFF), případně v jiném formátu vyžadovaném speciální povahou Díla, vždy v editovatelné podobě.
 6. Společně s Dílem Dodavatel společnosti Optimist předá veškerou s Dílem související dokumentaci (tj. např. specifikace, referenční příručky, pracovní dokumenty, komentáře, analýzy, protokoly o provedených testech) a další hmotné a nehmotné podklady Dodavatelem použité či vytvořené nebo jinak získané při provádění Díla (dále jen „Dokumentace“). Nehmotnou Dokumentaci Dodavatel předá společnosti Optimist ve formě sjednané Smlouvou, jinak v elektronické podobě v běžně používaném elektronickém formátu pro příslušný druh Dokumentace (v případě textových dokumentů např. TXT, RTF, DOC, PPT, PDF a v případě obrázků JPG, GIF, BMP).
 7. Dílo se bude považovat za řádně vyhotoveno a předáno poté, co společnost Optimist písemně Dodavateli potvrdí bezvýhradní převzetí Díla. V případě, že Dodavatel podstatným způsobem nebo opakovaně poruší jakoukoli svoji povinnost v souvislosti s prováděním Díla, je společnost Optimist oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Optimist Dodavateli nepřísluší žádná náhrada již vynaložených nákladů.

V. ODMĚNA DODAVATELE

 1. Společnost Optimist je povinna Dodavateli zaplatit cenu Díla na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem. Nesjednají-li Smluvní strany zálohové placení ceny Díla nebo jiný způsob úhrady odměny Dodavatele, je Dodavatel oprávněn vystavit daňový doklad až poté, co společnost Optimist písemně potvrdí bezvýhradní převzetí Díla. Daňový doklad musí obsahovat údaj o splatnosti ceny Díla, která nesmí být kratší než 30 dní od data doručení daňového dokladu společnosti Optimist. Daňový doklad musí rovněž obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být cena Díla uhrazena. Jako datum zdanitelného plnění v daňovém dokladu Dodavatel uvede den převzetí Díla společností Optimist.
 2. Cena Díla zahrnuje vždy i úplatu za případné postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu a odměnu za poskytnutí licence k výkonu majetkových autorských práv k dílu.
 3. Je-li společnost Optimist v prodlení s úhradou ceny Díla o víc než 30 dnů, a Dodavatel společnost Optimist písemně vyzval k úhradě částky, ohledně níž, je společnost Optimist v takovém prodlením v dodatečné přiměřené lhůtě, je Dodavatel po uplynutí takové dodatečné přiměřené lhůty oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené podle aktuálně účinných právních předpisů.

VI. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 1. Je-li Dílo autorským dílem ve smyslu autorského zákona, Dodavatel předáním Díla společnosti Optimist na společnost Optimist postupuje právo výkonu veškerých majetkových autorských práv k Dílu, a to s neomezenou možností dalšího postoupení společností Optimist či dalším postupníkem a bez jakýchkoliv jiných omezení. Pro případ, že Dílo sestává také z databáze ve smyslu § 88 autorského zákona, jejímž pořizovatelem ve smyslu § 89 autorského zákona je Dodavatel, Dodavatel postupuje na společnost Optimist rovněž právo výkonu zvláštního práva pořizovatele databáze.
 2. Pro případ, že společnost Optimist ke dni předání Díla nenabude právo vykonávat majetková autorská práva jakožto postupník podle předchozího odstavce, Dodavatel společnosti Optimist uděluje licenci k výkonu veškerých majetkových autorských práv k Dílu (dále jen „Licence“). Nesjednají-li si Smluvní strany ve Smlouvě podmínky Licence jinak, Licenci Dodavatel uděluje:
  1. jako licenci výhradní, přičemž Dodavatel je povinen zdržet se výkonu práva majetkových práv;
  2. na dobu trvání majetkových práv k Dílu;
  3. bez územního omezení;
  4. pro jakýkoliv způsob užití, zejména včetně rozmnožování, rozšiřování a zveřejnění Díla, pronájmu a půjčování Díla, úprav a dopracování Díla, překladu Díla do jiného jazyka, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného;
  5. bez jakéhokoliv omezení a bez jakýchkoliv podmínek, zejména ve vztahu k počtu rozmnoženin Díla, počtu uživatelů Díla, výši hospodářského výsledku dosaženého využíváním práv k Dílu jakoukoliv osobou;
  6. s právem postoupení Licence na jakoukoliv třetí osobu;
  7. bez jakéhokoli omezení ve vztahu k udělení podlicence, když společnost Optimist je oprávněna udělit podlicenci v celém či částečném rozsahu Licence jakékoliv třetí osobě a neomezenému počtu osob, včetně udělení dalších podlicencí ve stejném rozsahu; a
  8. bez práva Dodavatele odstoupit od licenční smlouvy pro nečinnost společnosti Optimist v souladu s § 2378 až 2381 občanského zákoníku.
 3. Pro případ, že součástí Díla nebo jiného výsledku činnosti Dodavatele je předmět práva duševního vlastnictví třetí osoby, k jehož výkonu je na základě licence nebo podlicence oprávněn Dodavatel, a takový výkon práva k duševnímu vlastnictví je nezbytný pro řádné užívání Díla, Dodavatel takovou licenci nebo podlicenci v celém rozsahu postupuje na společnost Optimist. V případě, že postoupení licence nebo podlicence podle předchozí věty není možné, uděluje Dodavatel společnosti Optimist podlicenci v celém rozsahu a se všemi oprávněními z takové licence nebo podlicence.
 4. V případě, že Dodavatel Dílo provádí prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím Subdodavatelů, je Dodavatel povinen veškerými nezbytnými prostředky zajistit, že od takových zaměstnanců nebo Pododvatelů nabude veškerá práva, jež jsou nezbytná k tomu, aby byl Dodavatel oprávněn postupovat v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
 5. Nenabude-li společnost Optimist oprávnění k výkonu majetkových autorských práv k Dílu ve sjednaném rozsahu z důvodu nikoliv způsobeného společností Optimist, a v důsledku toho společnosti Optimist vznikne újma, zejména nikoliv však výlučně tím, že třetí osoba u společnosti Optimist uplatní právo z porušení práva k autorskému dílu, je Dodavatel povinen společnost Optimist v celém rozsahu odškodnit. Dodavatelova povinnost odškodnění se vztahuje i na újmu způsobenou uplatněním sankční náhrady škody a újmu nepřímou a následnou.
 6. Ustanovení přechozích odstavců tohoto článku se v celém rozsahu přiměřeně použijí i na Dokumentaci.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Pokud Dílo neodpovídá Smlouvě a Obchodním podmínkám má vady a společnosti Optimist vznikají práva z vadného plnění vždy minimálně v rozsahu stanoveném účinnými právními předpisy.
 2. Práva společnosti Optimist z vadného plnění jsou zachována i v případě, že společnost Optimist převzala Dílo bez výhrad, objeví-li se vada Díla před uplynutím 2 let od data převzetí Díla.
 3. Společnost Optimist je oprávněna vadu Díla u Dodavatele uplatnit kdykoliv před uplynutím lhůty podle předchozího odstavce. Dodavatel je povinen vadu Díla odstranit nejpozději do 30 dnů od data uplatnění vady. Neodstraní-li spolehlivě vadu Díla, je společnost Optimist dle svého vlastního výběru oprávněna požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo odstoupit od Smlouvy.

VIII. Povinnost mlčenlivosti

 1. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se společnosti Optimist, jejich klientů, zaměstnanců případně dalších dodavatelů, o nichž se dozvěděl při plnění Smlouvy, nebo jinak v souvislosti se Smlouvou (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrnou informací je rovněž informace o existenci Smlouvy. Veškeré informace, skutečnosti, know-how poskytnuté za strany společnosti Optimist, ať už jsou poskytnuty v písemné, ústní či jiné formě které obvykle nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím společnosti Optimist a rovněž také Důvěrnými informacemi. V případě pochybností o tom, zda daná informace podléhá obchodnímu tajemství nebo je Důvěrnou informací, je Dodavatel povinen postupovat tak jako by taková informace obchodnímu tajemství podléhala nebo jako by byla Důvěrnou informací.
 2. Důvěrnou informaci může Dodavatel použít výhradně pro účely plnění předmětu Smlouvy. K jinému účelu smí být použity jen s předchozím písemným souhlasem druhé společnosti Optimist.
 3. Dodavatel je povinen:
  1. s Důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně, nejvyšším možným způsobem je chránit, zdržet se jejich sdělení, zpřístupnění nebo využití pro sebe nebo pro jinou osobu, ať již půjde o osobu v konkurenčním postavení vůči společnosti Optimist či jinou osobu, a to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím skončení, a zachovávat je v tajnosti;
  2. Důvěrné informace používat pouze za účelem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, případně k jinému účelu s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Nesdělí si Smluvní strany jiné adresy pro doručování, je adresou pro doručování příslušné Smluvní straně adresa jejího sídla.
 2. V případě, že by kterákoliv Smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv kontaktní osobu, neprodleně to písemně oznámí druhé Smluvní straně.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy stane nebo bude shledáno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
 2. Následující práva a povinnosti vycházející z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy platí neomezeně i v případě ukončení nebo zániku smluvního vztahu, a to z jakéhokoliv důvodu:
  1. povinnost nahradit škody;
  2. povinnost mlčenlivosti;
  3. volba rozhodného práva a příslušnosti soudů; a
  4. ustanovení o doručování.